Specialista na zdravé spaní a relax český výrobek

Poradíme Vám s výběrem polštáře nebo relaxační podložky, tel: 777 353 568

Košík | 
Vytvořit účet | 
 

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Medical Comfort s.r.o.
se sídlem Masarykovo náměstí 72, Hranice
identifikační číslo: 29442991
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53371
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.medicalcomfort.cz
adresa elektronické pošty: [email protected]
telefon: +420 777 353 568

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky pro fyzické osoby, spotřebitele (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu medicalcomfort.cz umís-těného na internetové adrese www.medicalcomfort.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi
obchodní společností Medical Comfort  s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 72, Hranice,
identifikační číslo: 29442991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53371
jako prodávajícím
a fyzickou osobou, spotřebitelem
jako kupujícím.
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní. Ustanovení obchodních pod-mínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nej-sou dotčena práva a povinnosti, vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).  Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující, při jakékoliv jejich změně, povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednává-ní zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povi-nen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatel-ský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charak-teru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) se nepo-užije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v plat-nosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením ne-ní omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných pod-mínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezá-vazné a prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a do-dáním zboží a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České Repub-liky. 
3.4. Pro objednávání zboží vloží kupující vybrané zboží do košíku a pro úspěšné dokončení ob-jednávky vyplní nezbytné informace ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formu-lář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit úda-je, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující pro-dávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí automaticky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická ad-resa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akcepta-cí), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.
3.8. Kupující může objednávku stornovat písemně, zasláním na adresu elektronické pošty prodá-vajícího před odesláním skladového zboží. Nelze stornovat objednávku výrobku, který má být upraven podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a je již ve výrobě.
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména
s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2923097399/0800, vedený u České spoři-telny a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní ce-nou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovost-ní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. U bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní ce-nu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3.6., požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.6. U výrobků vyráběných na zakázku, tedy upravených podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, může prodávající požadovat zaplacení zálohy.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Po uhrazení kupní ceny vystaví prodávající, ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou zašle na elektronickou adresu kupují-cího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující má v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že před-mětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy, dle čl. 5.1. obchodních podmínek, se kupní smlou-va od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkla-du, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, na adresu, kterou určí prodávající. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující veš-keré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání,  bez zbytečného odkla-du, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Jestliže spo-třebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podni-katel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
5.4. Prodávající vrátí peněžní prostředky kupujícímu stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupují-címu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povi-nen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud není dohodnuto jinak. Za dodání zboží se pova-žuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního poža-davku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způso-bem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v ob-jednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a tuto skutečnost uvést do dodacího listu a potvrdit svým podpisem. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Po převzetí zboží od přepravce, prodávající kupujícímu doporučuje zkontrolovat převzaté zboží a v případě jakéhokoli poškození zboží to neprodleně oznámit prodávajícímu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající od-povídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží to-hoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, bez zbytečného odkladu od zjiš-tění vady, na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání. Dopravu zbo-ží zpět k prodávajícímu hradí kupující. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s reklamací, zejména nákladů na dopravu zboží.
7.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodá-vajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neod-straní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, mů-že kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle čl.7.7.
7.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodá-ním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
7.8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složi-tějších případech do tří (3) dnů. Obratem prodávající kupujícímu oznámí v písemné formě, elektronicky na emailovou adresu kupujícího, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Není-li to možné, oznámí prodávající kupujícímu informace uvedené v předešlé větě, telefonicky nebo písemně na adresu kupujícího. Momentem uplatnění rekla-mace je okamžik, kdy se o reklamaci prodávající dozvěděl. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího písemně, elektronicky na emailovou adresu kupujícího, popř. písemně na adresu kupujícího. Po vyřízení reklamace hradí dopravu opraveného, popř. nového, zboží zpět kupujícímu prodávající.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustano-vení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line, nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupu-jícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Naří-zení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spo-třebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (na-řízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní in-spekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občan-ského zákoníku.

9. DORUČOVÁNÍ
9.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustano-vení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena plat-nost ostatních ustanovení.
10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické po-době a není přístupná.
10.4. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a znění obchodních podmínek jsou ku-pujícímu zaslány v emailu, který je systémem vygenerován jako potvrzení o přijetí objednávky eshopu.
10.5. Kontaktní údaje prodávajícího:
• adresa pro doručování: Medical Comfort  s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 72, Hranice,
• adresa elektronické pošty: [email protected]
• telefon: +420 777 353 568

V Hranicích dne 1.12.2019.

Odebírejte newsletter!Buďte v obraze a nechte si zasílat emaily

 

Děkujeme, Vaše adresa byla přidána